טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה

להלן דוגמא של טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה הודעה על שינוי בתנאי העבודה אל: שם העובד: מס' זהות: מען: מאת: שם המעביד: הישות המשפטית: מס' זהות: מען: בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, אני מודיעך על שינוי בתנאי העבודה שלך, כמפורט להלן: הפרט שבו חל השינוי השינוי שחל תאריך תחילת השינוי הוא: אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: טפסים משפטייםמסמכים