טופס הודעה על שינוי פרטי משכון

להלן דוגמא של טופס הודעה על שינוי פרטי משכון מדינת ישראל משרד המשפטים תאריך __/__/__ אל: רשם המשכונות הודעה על שינוי פרטי משכון תקופת המישכון (בכל מקרה של שינוי ברישום המשכון המתייחס לתקופה שקדמה ל-1.4.94 יש להוסיף את משך תקופת המישכון). 1. זיהוי הרישום המקורי: מס' רישום המשכון חייב מס' 1 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי חייב מס' 2 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי ממשכן לחיובו של אחר | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי 2. סיבת השינוי: א. שינוי עקב החלטת בית משפט. ב. שינוי עקב תסיבה. ג. תיקון טעות סופר או טעות של הרשם. ד. שינוי/תיקון עקב סיבה אחרת. 3. סוג השינוי (סמן את הסעיף המתאים בלבד) א. מחיקת נתונים קיימים: (1) מחיקת נושה (2) מחיקת חייב (3) ממשכן לחיובו של אחר סמן ב-x אחת החלופות הבאות: __תושב ישראל __תאגיד ישראלי __תאגיד על-פי חוק/מדינה __אזרח מדינת חוץ __תאגיד חוץ מדינת האזרחות מס' זיהוי משפחה פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד (4) מחיקת נכס · נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). גוש רחוב תאור · כלי תחבורה סמן ב-x אחת החלופות הבאות: ___ רכב __ כלי טיס ___ ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור · נכס אחר: ב. הוספת נתונים: (1) הוספת נושה (2) הוספת חייב (3) ממשכן לחיובו של אחר סמן ב-x אחת החלופות הבאות: __תושב ישראל __תאגיד ישראלי __תאגיד על-פי חוק/מדינה __אזרח מדינת חוץ __תאגיד חוץ מדינת האזרחות מס' זיהוי משפחה פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד (4) הוספת נכס · נכס מקרקעין גוש רחוב תאור · כלי תחבורה סמן ב-x אחת החלופות הבאות: ___ רכב __ כלי טיס ___ ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור · נכס אחר: ג. שינוי אחר: 4. חתימות שם הנושה משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת שם החייב משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת שם החייב משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת ממשכן לחיובו של אחר משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת לשימוש משרדי: מספר רישום המשכון סכום האגרה שנגבתה 3. הערות טפסים משפטייםמסמכיםמשכון