טופס הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי

להלן דוגמא של טופס הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי שם המפלגה: אל: רשם המפלגות, ירושלים בהתאם לסעיף 21א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ניתנת בזה הודעה בדבר השינויים שנערכו במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי שלהלן: שם התאגיד: נרשם אצל רשם מהות השינויים ביום (1) (2) לאימות השינויים האמורים מצורפים להודעה זו האישורים הבאים: (1) (2) הצהרת המדווח אני החתום(ה) מטה, ולראיה באתי על החתום, היום חתימה אימות חתימה אני החתום מטה, עורך דין שם מלא ומען המשרד מאשר בזה כי ביום שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלו(ה), לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה/המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך טפסים משפטייםמסמכים