טופס הודעת האפוטרופוס הכללי

להלן דוגמא של טופס הודעת האפוטרופוס הכללי בבית המשפט ב ?* בבית הדין ב ?* * (סמן X במשבצת המתאימה) תיק עזבונות / בענין: עזבון המנוח ובענין: בקשת מנהל העזבון לפסיקת שכרו/לשחרורו מתפקידו* הודעת האפוטרופוס הכללי לאחר עיון בבקשתו של מיום שם מנהל העזבון ל מודיע בזה האפוטרופוס הכללי לבית המשפט/בית הדין*, כי פרטת העזבון והדו"חות הוגשו לו/לא הוגשו לו* בידי המבקש כדין, ונבדקו בידו/לא נבדקו בידו*, בהתאם להוראות תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ"ט-1988. הערות נוספות: התאריך האפוטרופוס הכללי * מחק את המיותר. טפסים משפטייםמסמכיםהאפוטרופוס הכלליאפוטרופסות