טופס הודעת העברה - משכון

להלן דוגמא של טופס הודעת העברה - משכון מדינת ישראל משרד המשפטים אל: רשם המשכונות הודעת העברה תאריך __/__/__ 1. פרטי רישום קודם: לשכת רישום במחוז מספר התיק תאריך רישום |__|__|__|__| |_|_| |_|_| שנה חודש יום חייב מס' 1: סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חייב מס' 2: סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד 2. תקופת הרישום החדש: ציין את מספר השנים נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה. מס' הסניף |__|__|__| |_|_| 3. הנושה: סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד 4. ממשכן לחיובו של אחר - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד 5. נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). גוש ____ חלקה רחוב תאור 6. כלי תחבורה סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור 7. נכס אחר: 8. אם קיימת בהסכם קביעה לגבי משכון נוסף, סמן ב-X 9. לרישום הערה לפי תקנה 5(ד), סמן ב-X 10. רצ"ב נספח א' נושים/חייבים נוספים נספח ב' נכסים נוספים. כתובת נוספת לפי בקשת מי מהצדדים 11. חתימות שם הנושה משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת בטופס זה יש למלא לפחות: פרטים בדבר רישום קודם, פרטים בדבר תקופת הרישום, הנושה, החייב, הנכס הממושכן וחתימות. לשימוש משרדי: 1. מספר רישום המשכון 3. הערות טפסים משפטייםמסמכיםמשכון