טופס הודעת טען ביניים לנתבע

להלן דוגמא של טופס הודעת טען ביניים לנתבע הודעת טען-ביניים לנתבע בבית (ה)משפט____ ב- ____ תיק נגד אל____הנתבע:____ הואיל והגשת בקשה האומרת שקיבלת תביעה מאת הטוען ____ בענין הנדון במשפט זה, דע כי נשלחה הזמנה לטוען הנ"ל להתייצב בבית המשפט ____ ב- ____ ביום____בשעה ____ (וכי בירור המשפט נדחה ל ____ וכי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות של התובע, שלך ושל הטוען הנ"ל. הטוען נדרש להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו ההזמנה, את הודעתו כדין והעתק ממנה יישלח לך ולתובע. יום טפסים משפטייםטען בינייםמסמכים