טופס הודעת טען ביניים לתובע

להלן דוגמא של טופס הודעת טען ביניים לתובע הודעת טען ביניים לתובע בבית (ה)משפט____ ב- ____ תיק נגד אל____התובע:____ הואיל והנתבע בתובענה הנ"ל הגיש בקשה, שהעתקה מצורף בזה האומרת כי הוא קיבל תביעה מאת הטוען ____ בענין הנדון במשפט זה, דע כי נשלחה הזמנה לטוען הנ"ל להתייצב בבית המשפט ____ ב-____ביום____ בשעה____ (וכי בירור המשפט נדחה ל ____) וכי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות שלך, של הנתבע ושל הטוען הנ"ל. הטוען נדרש להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו ההזמנה, את הודעתו כדין והעתק ממנה יישלח לך ולנתבע. יום חתימת שופט או רשם טפסים משפטייםטען בינייםמסמכים