טופס הודעת מישכון

להלן דוגמא של טופס הודעת מישכון מדינת ישראל משרד המשפטים אל: רשם המשכונות הודעת מישכון תאריך __/__/__ 1. תקופת הרישום: א. ציין את מס' השנים ____ ב. תאריך סיום תקופת המשכון (אלא אם יבוטל לפני כן) ___ נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה. מס' הסניף | | | | | | | 2. הנושה: סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד 3. החייבים: חייב מס' 1 סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חייב מס' 2 סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד 4. ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד 5. נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). גוש רחוב תאור 6. נכס שהוא כלי תחבורה סמן ב- x אחת החלופות הבאות: __ רכב ___ כלי טיס ___ ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור 7. נכס אחר: 8. אם קיימת בהסכם קביעה לגבי משכון נוסף, סמן ב- x 9. לרישום הערה לפי תקנה 5(ד), סמן ב- x 10. רצ"ב נספח א' נושים/חייבים נוספים נספח ב' נכסים נוספים. כתובת נוספת לפי בקשת מי מהצדדים 11. חתימות שם הנושה משפחה/תאגיד פרטי חתימה שם החייב משפחה/תאגיד פרטי חתימה שם החייב משפחה/תאגיד פרטי חתימה ממשכן לחיובו של אחר משפחה/תאגיד פרטי חתימה בטופס זה יש למלא לפחות: פרטים בדבר תקופת הרישום, הנושה, החייב, הנכס הממושכן וחתימות. לשימוש משרדי: מספר רישום המשכון סכום האגרה שנגבתה הערות מדינת ישראל משרד המשפטים אל: רשם המשכונות נושים / חייבים נוספים לשמוש עם כל ההודעות לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) התשנ"ד-1994 הנושה: סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה הנושה סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה הנושה סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה 1. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה 2. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה 3. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה 4. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק/מדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות מס' זיהוי | | | | | | | | | | שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד חתימה לשימוש משרדי: מספר רישום המשכון 2. סכום האגרה שנגבתה טפסים משפטייםמסמכים