טופס הודעת עיון בתיק בית משפט

להלן דוגמא של טופס הודעת עיון בתיק בית משפט הודעת עיון בתיק בית משפט 1. פרטי תיק בית משפט: מס' תיק בית משפט ___ הצדדים ___ 2. מועד העיון: יום העיון___ שעת העיון ___ 3. פרטי המעיין: שם מלא___ מס' זהות ___ כתובת ___ 4. פרטים לגבי העיון: עיון על פי החלטת השופט/רשם___ מיום___ התחייבות (ימולא בידי מעיין שלא בדרך ממוחשבת) אני הח"מ מאשר/ת בזה, כי קיבלתי לעיון את התיק שפרטיו רשומים לעיל ומתחייב להחזירו בשלמותו ובמצב תקין כפי שקיבלתיו, אני מודע/ת לכך שאם לא אעשה כן, אני עלול להיות צפוי לעונשים הקבועים בחוק. תאריך ___שם מלא ___ ת"ז___ חתימה טפסים משפטייםעיון בתיק בית משפטמסמכים