טופס הודעת רואה חשבון מועמד בחירות

להלן דוגמא של טופס הודעת רואה חשבון מועמד בחירות הודעת רואה חשבון בדקתי את הדוח המסכם של המועמד עד בדיקתי נעשתה לפי תקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ולתקנים המקובלים אצל רואי חשבון, וכן לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, והנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007; בהתאם לכך נקטתי את נוהלי הביקורת שראיתי דרושים לפי הנסיבות. לדעתי, הדוח המסכם המצ"ב משקף/אינו משקף באופן נאות, לפי כללי חשבונאות מקובלים ולפי ההנחיות, את ההכנסות וההוצאות של המועמד בתקופת הבחירות. חתימה רואה החשבון התאריך טפסים משפטייםמיסיםמסמכיםבחירותרואה חשבון