טופס הוראה למסירת מידע

להלן דוגמא של טופס הוראה למסירת מידע לכבוד הנדון: הוראה למסירת מידע לפי סעיף 7ב(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 1. על-פי הסמכות הנתונה לי בסעיף 7ב(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, וכתב ויתור על סודיות המידע, שמסר לי החייב, הינך נדרש בזאת להעביר לח"מ, תוך 10 ימים מיום קבלת הוראה זו, מידע כמפורט להלן, בקשר למר/גב' 2. להלן המידע המבוקש: א. ב. ג. 3. אבקש להודיעך כי: א.לפי סעיף 7ב(א) הנ"ל חלה עליך חובה חוקית למסור לי את המידע המבוקש. ב.המידע מיועד ליישום חוק ההוצאה לפועל. ג.המידע מיועד לשימוש של החתום מטה בכפוף להוראות חוק ההוצאה לפועל. ?שופט/רשם בית משפט השלום ב טפסים משפטייםמסמכים