טופס הזמנה בסדר דין מקוצר

להלן דוגמא של טופס הזמנה בסדר דין מקוצר הזמנה בסדר דין מקוצר בבית (ה)משפט____ ב- ____ תיק נגד הואיל ו ____ הגיש לבית משפט זה תובענה לפי פרק ט"ז לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ל____(לפרש את הסעד) כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה על נספחיו, הנך מוזמן, אם יש בדעתך להתגונן, לבקש מבית המשפט בכתב רשות להתגונן תוך ____ ימים מיום המצאת הזמנה זו. הבקשה צריכה להיות נתמכת בתצהיר אשר בו יפורש אם אתה מתכוון לטעון נגד התובענה כולה או נגד חלק ממנה בלבד, ואם כן - נגד איזה חלק, ועליך למסור לתובע העתק בקשה זו בצירוף העתק מן התצהיר. אם בית המשפט לא יתן רשות להתגונן כאמור, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. תאריך חתימת פקיד בית המשפט טפסים משפטייםסדר דין מקוצרמסמכים