טופס הזמנה בתביעה למזונות ולסעדים נוספים

להלן דוגמא של טופס הזמנה בתביעה למזונות ולסעדים נוספים הזמנה בתביעה למזונות ולסעדים נוספים בבית המשפט המחוזי ב- תיק נגד אל: ____ דע כי התובע/ת הגיש/ה נגדך תביעה למזונות לפי פרק כ"א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ולסעדים נוספים כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, על נספחיו. אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה לתובענה יחד עם הרצאת פרטים לפי טופס 27 שבתוספת הראשונה לתקנות האמורות, כאשר סעיפי כתב ההגנה המתייחסים למזונות והרצאת הפרטים, על נספחיהם, יאומתו בתצהיר שלך ויוגשו לבית המשפט תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לך הזמנה זו. אם לא תעשה כן, תהא לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום חתימת פקיד בית המשפט טפסים משפטייםמסמכיםמזונות