טופס הזמנה לבדיקה בדבר יכולת

להלן דוגמא של טופס הזמנה לבדיקה בדבר יכולת שם חוקר ההוצאה לפועל: מען משרד החוקר: ? אל הנדון: הזמנה לבדיקה בדבר יכולת 1. ביום מוניתי לשמש חוקר הוצאה לפועל בתיק הוצאה לפועל מס' נגד בלשכת ההוצאה לפועל ב 2. הינך מוזמן להתייצב בפני במשרדי שבמען הנזכר לעיל, ביום בשעה לשם עריכת בדיקה בדבר יכולתך להחזיר חובותיך. 3. הינך רשאי להיות מיוצג בידי עורך-דין. 4. הינך נידרש להביא עימך מסמכים אלה: (א) (ב) (ג) (ד) ?? העתק: לזוכה חוקר ההוצאה לפועל טפסים משפטייםמסמכים