טופס הזמנה לדיון בועדה רפואית

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדיון בועדה רפואית הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר בועדה רפואית לכבוד ____ (המען) ____ 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דיון בועדה הרפואית), תשל"ו-1976, להתייצב בפני הועדה הרפואית ביום ____ בשעה ____ במקום____ לשם מתן עדות בענינו של הרופא או מבקש הרשיון ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן: ____ 2. דע לך שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות המעצר. תאריך טפסים משפטייםרפואהדיוןמסמכיםועדה רפואית