טופס הזמנה לדיון בערעור פלילי על צו חילוט רכוש

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדיון בערעור פלילי על צו חילוט רכוש הזמנה לדיון בערעור פלילי על צו חילוט רכוש (תקנה 12(ה) ו-(ו) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) ערעור פלילי מס': בבית המשפט העליון בירושלים אל: פרטי זיהוי של הטוען לזכות ברכוש 1. עליך להתייצב בבית משפט הנ"ל לפני המותב בשעה מדינת ישראל נ' 2. באותו דיון תוכל להשמיע את טענותיך בקשר לרכוש האמור. 3. דע כי אם לא תופיע בתאריך האמור, רשאי בית המשפט להחליט בערעורך/בערעור המדינה* אף בהעדרך. תאריך____ חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשישל בית המשפט * למלא לפי הענין טפסים משפטייםמשפט פלילידיוןמסמכיםחילוטערעורצווים