הזכות לעיין במסמכים רפואיים

1. לפניי "בקשה לעיין בתיק ולצלם חומר מתוכו" אשר הוגשה מטעם המבקשת, על-פיה מתבקש בית הדין להתיר למבקשת לעיין בתיק העיקרי, אשר פרטיו צוינו בפתיח החלטה זו לעיל, ולצלם חומר ומסמכים המצויים בתיק. נימוקי הבקשה כפי שפורטו על ידי המבקשת הם כדלקמן: א. זכות העיון בתיק בית המשפט, למי שאינו צד להליך, מעוגנת בהוראת תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג - 2003 (להלן: "תקנות לעיון בתיקים"). ב. זכות העיון הינה נגזרת של עקרון פומביות הדיון, לפי סעיף 3 לחוק-יסוד: השפיטה. ג. בתיק העיקרי דנן לא ניתן צו לקיום דיון בדלתיים סגורות ואין כל סיבה למניעת העיון בתיק. לבעלי הדין בתיק העיקרי אין אינטרס לגיטימי למנוע העיון בתיק. למבקשת עניין מיוחד ודחוף בעיון בתיק, ובמיוחד בתצהירי המשיב/התובע המשמש כעובד ציבור בכיר במד"א. 2. כבוד הנשיאה, בהחלטתה מיום 7/7/08, הורתה למשיב (התובע) להגיש תגובתו עד ליום 25/7/08. המועד להגשת תגובה מטעם המשיב הוארך (בהחלטה מיום 10/7/08) עד ליום 1/8/08. 3. בתגובת התובע, אשר הוגשה ביום 21/7/08, טען הלה כי יש לדחות את הבקשה על הסף, בשל הנימוקים דלהלן: התיק על מסמכיו אינו מעניינה של המבקשת. הבקשה אינה מנומקת, אינה נתמכת בתצהיר ואינה מוסברת, למעט אמירה כללית ולפיה למבקשת "עניין מיוחד ודחוף בעיון בתיק". בית הדין לא ייעתר לבקשה ולא יתיר חשיפתו של תיק המורכב ממסמכים אישיים ורפואיים של המבקש. לא זו בלבד שהמבקשת אינה מבהירה מהו אותו "עניין מיוחד ודחוף בתיק ובמיוחד בתצהירי המשיב", אלא אף זו - המבקשת מטעה את בית הדין מאחר ובתיק אין כל תצהיר מטעם המשיב. בתיק נמצא תיקו הרפואי הפרטי של המשיב, ואין זכות לכל אדם לעיין במסמכים הרפואיים האישיים ללא היתר וללא רשות מטעם המשיב. המשיב מכהן בתפקיד ציבורי מזה שנים וקיים חשש שמא הוגשה הבקשה מתוך כוונה לפגוע בו ובתפקידו. לבית הדין שיקול דעת נרחב אם להעתר לבקשה לעיון בתיק בית משפט אם לאו, בפרט כשהבקשה אינה מפורטת ואינה מנומקת דיה. הלכה מושרשת היא כי הליכי גילוי מסמכים מוגבלים לצדדים לאותו הליך בלבד, והמצאת מסמכים אישיים של בעל דין להליך לידי צד שלישי שאינו צד לאותו הליך יש בה פגיעה בפרטיות. הזכות לעיון הינה זכות יחסית ועל בית המשפט ליתן את דעתו גם לפגיעה הצפויה בזכות החוקתית לפרטיות של בעלי הדין בתיק בו מתבקש העיון. התיק בו מתבקש העיון מכיל מסמכים רפואיים ונתוני שכר אישיים של המשיב, ומתן רשות לעיין בהם יהווה פגיעה חמורה בפרטיותו של המשיב. 4. לנוכח האמור בתגובת המשיב (התובע), הורתה כבוד הנשיאה, השופטת ורד שפר, בהחלטתה מיום 23/7/08, כי על המבקשת לפרט מהו העניין הדחוף והמיוחד שיש לה לעיין בתיק דנן. 5. בהודעה אשר הוכתרה במילים "הבהרה מטעם המבקשת", אשר הוגשה ביום 15/8/08, נטען על ידי המבקשת כדלקמן: א. המבקשת נתבקשה לבחון את לגיטימיות ההליכים למינוי המשיב כמנכ"ל מד"א במסגרת הליכי מכרז שנערכו, לרבות בחינת המסמכים והעובדות שהוצגו בפני ועדת המכרזים. ב. במסגרת הבדיקה עלה, לכאורה, חוסר תיאום בין הנתונים אשר הוצגו על ידי המשיב בפני בית הדין, כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטת בית הדין מיום 23/4/06, ובין נתונים שנמסרו במועד מאוחר יותר בפני ועדת המכרזים. ג. לצורך חיווי הדעה באם נפלו פגמים בעניין זה, כמו גם בעניין טיבם ומשקלם, נחוץ למבקשת לעיין בחומר שהוגש על ידי המשיבים לבית הדין ולבדוק אם הוא תואם את החומר שהונח בפני ועדת המכרזים. ד. למשיב כמו גם לארגון מד"א ידועים הדברים המפורטים בס"ק א' עד ג' לעיל. לא זו אף זו, המשיב פנה אל מד"א, שלא היה צד להליך בתיק דנן, וזה האחרון פנה באמצעות באי-כוחו למבקשת, דבר המעיד על כך שאין מדובר בעניינים פרטיים של המשיב. ה. התפקיד בו מכהן המשיב, מנכ"ל מד"א, הינו תפקיד ציבורי ובתור שכזה נתון לעין הציבורית ולביקורת הציבורית, לרבות בנוגע לעובדות אשר הוצגו על ידי המשיב לכשניגש למכרז. למבקשת עניין מיוחד ודחוף בעיון בתיק, ובפרט בהצהרות המשיב המשמש כיום כעובד ציבור בכיר במד"א, בכדי לבחון את תקינות המכרז. המבקשת מתחייבת כי לא ייעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים הרפואיים באופן שיהא בו כדי לפגוע בפרטיותו של המשיב. בניגוד לנטען על ידי המשיב, אין עסקינן בבקשה לגילוי מסמכים כי אם בבקשה לעיון בחומר על פי התקנות לעיון בתיקים. עקרון פומביות הדיון הינו עקרון יסוד, המעוגן בחוק-יסוד: השפיטה. אין עסקינן בבקשה לקבלת מידע המוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות, כי אם בבקשה לעיון בחומר שהוצג בפני בית הדין על ידי המשיבים באופן פומבי. ההלכה קובעת כי נקודת המוצא בתקנות לעיון בתיקים היא כי קיימת זכות עיון בתיקים והחריג הוא שלילתה של זכות כאמור, כאשר בקשה לעיון יכולה להידחות רק מטעמים אשר היו מביאים מלכתחילה להורות על ניהול התיק בדלתיים סגורות. 6. בהחלטה מיום 17/8/08 ניתנה למשיב רשות להשלים את טיעוניו, לאור הנימוקים שצוינו בהודעה שהוגשה מטעם המבקשת. 7. ביום 4/9/08 הוגשה "תגובה (התנגדות) אגודת מגן דוד אדום לבקשת המבקשת". בתגובה צוין כי מאחר ונודע לאגודה כי הבקשה יסודה בטענות כנגד הליך בחירת מנכ"ל אגודת מד"א, מצאה האגודה להגיש תגובתה לבקשה לעיין במסמכי תיק בית הדין. האגודה הקדימה וציינה כי הינה מתנגדת לבקשה לעיין במסמכי התיק, זאת מהנימוקים אשר יפורטו להלן: א. המבקשת נהגה בחוסר תום לב משלא ציינה, מפורשות, כי הינה מייצגת מועמד לתפקיד מנכ"ל מד"א. ב. ככל שקיים חוסר תיאום בין המידע שהוצג בפני ועדת המכרזים לבין המידע אשר נמסר לבית הדין בתיק דנן, נשאלת השאלה מדוע לא פנתה המבקשת אל ועדת המכרזים בעניין זה. ג. בקשתה של המבקשת מעורפלת ואינה יכולה להצדיק עיון גורף בתיק, הכולל מידע המוגן על ידי צנעת הפרט, ועל המבקשת למקד את בקשתה ולפרטה. תנאי הסף של המכרז לא כללו כל דרישה לספק מידע רפואי כלשהו. המבקשת לא פירטה ולא הבהירה בבקשתה, ואף לא בהודעת "ההבהרה" אשר הוגשה מטעמה, מהי הסתירה אשר נתגלתה בין הנתונים שהוצגו על ידי המשיב בפני ועדת המכרזים לבין הנתונים הקיימים בתיק בית הדין. ייתכן כי במידה והמבקשת תפרט את פרטי הסתירה כי אז ניתן יהא לשקול גילוי חלקי של תיק בית הדין, ובכך יימנע גילוי גורף, שלא לצורך, של מידע ומסמכים אישיים באופן הפוגע בפרטיותו של המשיב. מר דורון קוטלר, המיוצג על ידי המבקשת, בהיותו אחד המתמודדים במכרז, יכול לפנות לועדת המכרזים ולעיין במסמכים ובקורות החיים אשר הוגשו מטעם המשיב. ככל שמר קוטלר סבור כי מידע כלשהו אשר נמסר על ידי המשיב לועדת המכרזים הינו שגוי, יכול הלה לפנות בעניין זה ישירות אל ועדת המכרזים, דבר העשוי להצדיק, בנסיבות המתאימות, החלטה של הועדה לקבל הבהרות. 8. ביום 4/9/08 הודיע בא-כח המשיב, עו"ד יפתח קיפרמן, כי לבקשת המשיב הועבר הטיפול בבקשה לעיון לבאי-כוח ארגון מד"א. בנסיבות המתוארות, ניתנה למשיב רשות להשלים טיעוניו בתגובה לאמור בהודעת ההבהרה אשר הוגשה מטעם המבקשת, בהתאם להחלטת כבוד הנשיאה מיום 17/8/08, וזאת עד ליום 28/9/08. 9. משלא הוגשו כל טיעונים נוספים מטעם המשיב, באמצעות באי-כח ארגון מד"א, בית הדין רואה בטיעונים אשר פורטו בתגובה שהוגשה מטעם מד"א כטיעונים המועלים מטעם המשיב. דיון והכרעה 10. לאחר עיון בבקשה שהוגשה מטעם המבקשת, כמו גם בהודעת ההבהרה אשר הוגשה מטעמה, ולאחר עיון בתגובת המשיב ובתגובה שהוגשה מטעם אגודת מגן דוד אדום, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות, זאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן. 11. כאמור, עניינה של בקשה זו בבקשה לעיין בתיק בית הדין מכח תקנה 4 לתקנות לעיון בתיקים. 12. סעיף 4, לעיל, מורה בזו הלשון: "זכות העיון של מי שאינו בעל דין (א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן - בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין. (ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט. בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת. בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה. בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי . . . החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבים הנדרשת מחייבת זאת. . . . ." (ההדגשה אינה במקור). 13. אקדים ואציין כי המידע והמסמכים המצויים בתיק העיקרי בו עסקינן הם חסויים לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). ויובהר, כי פרט לכתבי בי-דין שהוגשו מטעם בעלי הדין בתיק העיקרי (לאמור: המשיב והמשיב הפורמלי - המוסד לביטוח לאומי), החלטות בית הדין ופסק-דינו, אין בתיק כל מסמך מלבד מסמכים רפואיים, לרבות מסמכים מכרטיסו הרפואי של המשיב בקופת חולים, תעודות רפואיות, תוצאות בדיקות רפואיות . . . וכיוצ"ב. אשר על כן, לנוכח האמור לעיל ובשים לב לקבוע בתקנה 4 (א) סיפא לתקנות לעיון בתיקים, דעתי היא כי אין המבקשת רשאית לעיין בתיק העיקרי דנן מאחר והמידע ו/או המסמכים המצויים בו הם חסויים על-פי דין. 14. ויודגש, כי העובדה שהדיון בתיק העיקרי נשוא הבקשה דנן התנהל בפומבי וכי לא ניתן צו לדון בו בדלתיים סגורות, לכשעצמה, אין בה כדי להכשיר עיון במידע או במסמכים החסויים על-פי חוק. דיון בתובענה שבין התובע לבין הנתבע לחוד. ומתן זכות עיון במסמכים חסויים לצד שלישי, שאינו בעל דין בהליך שהתנהל בין התובע לבין הנתבע, לחוד. משנקבע כי המידע הרפואי והמסמכים הרפואיים חסויים הם לפי חוק, אזי אין זכות לצד שלישי, באשר יהא, לעיין במידע ו/או במסמכים אלה רק "בחסות" הטענה שההליך בין בעלי הדין התנהל בפומבי ולא בדלתיים סגורות. 15. מבלי לפגוע באמור לעיל יצוין כי הגעתי למסקנה לעיל גם לאחר בחינת הבקשה לגופה, כפי שיפורט להלן. 16. כאמור, תקנה 4 (ג) קובעת כי "בקשת עיון תהיה מנומקת . . .". המבקשת ציינה בבקשתה המקורית כי "למבקשת עניין מיוחד ודחוף בעיון בתיק, ובמיוחד בתצהירי המשיב/התובע המשמש כעובד ציבור בכיר במד"א". המבקשת לא פירטה מהו אותו עניין מיוחד ודחוף המקים בידיה זכות לעיין בתיק דנן. למבקשת ניתנה הזדמנות נוספת להבהיר מהו העניין המיוחד והדחוף העומד ביסוד בקשתה. ואולם, גם לאחר מתן הזדמנות נוספת כאמור, המבקשת הסתפקה במתן נימוקים כלליים לבקשתה, בציינה כי לכאורה נתגלה חוסר תיאום בין הנתונים אשר הוצגו על ידי המשיב בפני בית הדין לבין נתונים שנמסרו מפיו במועד מאוחר יותר בפני ועדת המכרזים. המבקשת לא פירטה מהם הנתונים העומדים ביסוד הבדיקה אשר ביקשה לערוך, מהו חוסר התיאום שנתגלה בין הנתונים שנמסרו לבית הדין לבין אלה שנמסרו לועדת המכרזים, וכיצד הנתונים הרפואיים נשוא התיק העיקרי דנן נוגעים להליכי המכרז למינוי מנכ"ל מגן דוד אדום. הדברים לעיל מקבלים משנה תוקף לנוכח האמור בתגובה שהוגשה מטעם באי-כח אגודת מגן דוד אדום, אשר לימים אף קיבלו ייצוגו של המשיב בבקשה דנן, בה נרשם מפורשות כי "תנאי הסף של המכרז לא כללו כל דרישה לספק מידע רפואי כלשהו". ואכן, מעיון במסמכי המכרז אשר צורפו לתגובה מטעם מד"א עולה כי אין במכרז התייחסות למצבו הרפואי של המועמד לתפקיד מנכ"ל מד"א והמועמדים לא נתבקשו להמציא תיעוד רפואי בהקשר זה. 17. משכך, לא ברור מדוע העיון בתיק העיקרי דנן, על המסמכים הרפואיים שבו, נחוץ וחיוני למבקשת. 18. ויובהר, כי אין בידי המבקשת להיבנות מפסק-דינו של בית-משפט השלום בתל-אביב - יפו, שצוין בבקשתה, ת.א. (ת"א) 42687/03 גיל נדל, עו"ד נגד פולדיאן יעקב, מנהל המכס והמע"מ, שכן בשונה מבקשתו של עו"ד גיל נדל, בתיק הנ"ל, אין המבקשת עותרת לעיון בתיק העיקרי דנן במטרה להסתייע בו וללמוד ממנו לצורך סוגייה דומה העולה מעניין המטופל על ידה. כאמור, בקשתה של המבקשת יסודה באי-התאמה בנתונים המצויים בתיק העיקרי שהתנהל בין המשיב לבין המוסד לביטוח לאומי לבין נתונים אחרים שנמסרו, כביכול, לועדת המכרזים במסגרת מכרז למינוי מנכ"ל מד"א. ייאמר בשנית כי לא זו בלבד שהמבקשת לא פירטה מהם הנתונים העומדים בסתירה, לשיטתה, אלא אף זו, משנוכחתי כי הנתונים והמידע נשוא התיק העיקרי שהתנהל בין המשיב לבין המל"ל הם רפואיים, ולפיכך - חסויים, אז אין מקום, ממילא, לגלות מידע ונתונים אלה. הדברים אמורים בפרט משלא הובא בפניי מטעם המבקשת כל נימוק המצדיק גילוי מידע רפואי כאמור ואף לא הוסבר מדוע המידע הרפואי נוגע להליכי המכרז למינוי מנכ"ל מד"א. 19. ודוק, גילוי המידע והמסמכים נשוא התיק העיקרי דנן, שהם בעיקרם רפואיים וחסויים, עלול אך לפגוע בצנעת הפרט לה זכאי המשיב ואין בו כדי להביא כל תועלת למבקשת ו/או למרשה במסגרת הליכי המכרז, כאמור. בכל מקרה, תועלת כאמור לא הוכחה בפניי. 20. אשר על כן, ולאחר ששקלתי את מאזן האינטרסים של המבקשת, מחד, אל מול האינטרסים של המשיב, מאידך, נחה דעתי כי אין מקום להיעתר לבקשה. 21. אשר על כן, הבקשה נדחית. 22. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בסך של 500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. ניתנה היום כ"ג בשבט, תשס"ט (17 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים. סלווא שאמי , רשמת רפואהעיון במסמכיםמסמכים