טופס הזמנה לדין בבית דין לעבודה

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בבית דין לעבודה בבית-הדין האזורי ב___ הזמנה לדיון ___ ___ נ ג ד ___ אל ___המען___ הואיל ו ___הגיש לבית הדין האזורי ב___ תובענה נגדך, כמפורט בתובענה המצורפת בזה, הינך מוזמן להתייצב לדין ביום ___ בשעה___ הינך רשאי להגיש כתב-הגנה, אם אתה רוצה בכך, תוך___ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו. אם לא תתייצב לדין ביום ובשעה כאמור, יהא בית הדין רשאי ליתן פסק דין שלא בפניך. תאריך ___ חתימת מזכיר בית הדין___ ___ ח ו ת מ ת טפסים משפטייםהזמנה לדיןמסמכיםבית הדין לעבודה