טופס הזמנה לדין בסדר דין מהיר

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בסדר דין מהיר הזמנה לדין (תובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב נגד אל:____ הואיל ו____ הגיש לבית משפט זה תובענה נגדך, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך ארבעים וחמישה____ * ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו. אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. בכתב ההגנה עליך לפרט את טיעוניך, ולצרף אליו תצהיר מטעמך**, ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן; תצהיר שלא צורף לכתב ההגנה בעת הגשתו לא יוגש אלא ברשות בית המשפט. נוסף על כך, עליך לצרף לכתב ההגנה: רשימת המסמכים הנוגעים לטענות שבכתב ההגנה, המצויים או שהיו מצויים ברשותך או בשליטתך. העתק או תצלום של כל מסמך הנזכר ברשימה ומצוי ברשותך (ביחס למסמך הנזכר ברשימה ואינו מצוי ברשותך, עליך לציין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתך, הוא מצוי). התובענה שהוגשה נגדך תידון בסדר דין מהיר לפי הוראות פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. חתימת פקיד בית המשפט יום____ * אם החליט בית המשפט להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה, יש לציין את המועד שנקבע ולמחוק את המיותר. ** ניתן לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים (למשל, משום שאדם אחר יודע מידיעה אישית את העובדות שעליהן מבוססת התובענה), ובלבד שהטעמים לכך יצוינו בכתב הטענות. טפסים משפטייםהזמנה לדיןסדר דין מהירמסמכים