טופס הזמנה לדין הודעה לצד שלישי בסדר דין מהיר

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין הודעה לצד שלישי בסדר דין מהיר הזמנה לדין (הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב נגד אל:____ התובע (____) הגיש נגד הנתבע (____) תובענה בסדר דין מהיר לבית משפט זה, העתקי כתבי הטענות מצורפים בזה. הנתבע טוען שהוא זכאי כלפיך לסעד עקב תובענה זו כמפורט בהודעה לצד שלישי המצורפת בזה. הנך מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך ארבעים וחמישה____ * ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו. אם לא תעשה כן, יראו אותך כאילו אתה מודה בתוקפו של פסק דין לטובת התובע נגד הנתבע, אם יינתן, ובתוקפו של פסק דין שיינתן נגדך לטובת הנתבע. בכתב ההגנה עליך לפרט את טיעוניך, ולצרף אליו תצהיר מטעמך**, ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן; תצהיר שלא צורף לכתב ההגנה בעת הגשתו לא יוגש אלא ברשות בית המשפט. נוסף על כך, עליך לצרף לכתב ההגנה: רשימת המסמכים הנוגעים לטענות שבכתב ההגנה, המצויים או שהיו מצויים ברשותך או בשליטתך. העתק או תצלום של כל מסמך הנזכר ברשימה ומצוי ברשותך (ביחס למסמך הנזכר ברשימה ואינו מצוי ברשותך, עליך לציין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתך, הוא מצוי). ההודעה שהוגשה נגדך תידון בהודעה לצד שלישי במסגרת תובענה בסדר דין מהיר לפי הוראות פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. חתימת פקיד בית המשפט יום____ * אם החליט בית המשפט להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה, יש לציין את המועד שנקבע ולמחוק את המיותר. ** ניתן לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים (למשל, משום שאדם אחר יודע מידיעה אישית את העובדות שעליהן מבוססת התובענה), ובלבד שהטעמים לכך יצוינו בכתב הטענות. טפסים משפטייםהזמנה לדיןהודעה לצד שלישיסדר דין מהירמסמכים