טופס הזמנה לדין המרצת פתיחה

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין המרצת פתיחה הזמנה בהמרצת פתיחה בבית (ה)משפט____ ב- ____ ____תיק ____ נגד אל: ____ דע כי ביום ____בשעה ____או בסמוך לאחריה, יתבקש בית המשפט מטעם המבקש הנ"ל לתת סעד כמפורט בהודעה המצורפת בזה. אם הנך רוצה להגיש תצהיר בתשובה להמרצת הפתיחה, עליך להגישו לבית המשפט, ולמסור עותק ממנו למבקש, בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד ארבעה עשר ימים לפני מועד הדיון בה, לפי המוקדם. יום ____ חתימה____ טפסים משפטייםהזמנה לדיןהמרצת פתיחהמסמכים