טופס הזמנה לדין פשרה הסדר

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין פשרה הסדר בבית המשפט המחוזי ב___ לכבוד ___ ___ ___ בעניין: ___בע"מ ח.פ. כתובתה: ע"י ב"כ עו"ד: טלפון: פקס: הודעה על הזמנה לדיון נמסרה בזה הודעה כי ביום ___ בשעה___ תידון בפני כבוד השופט___ בבית המשפט המחוזי ב___ בקשת החברה/המבקש לפשרה או הסדר, לפי תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002 (להלן - התקנות). כל נושה או משתתף של החברה שברצונו להביע את עמדתו ביחס לבקשה, רשאי להופיע בשעת הדיון בעצמו או באמצעות עורך דינו. בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנות, התנגדות לבקשה יש להגיש בבית המשפט בכתב לא יאוחר מיום___, והעתק ממנה יומצא לחברה ולמבקש (אם החברה אינה המבקש). נושה או בעל מניות המעונין בעותק מהבקשה לפשרה או ההסדר רשאי לפנות לחברה/למבקש או בא כוחו ולקבל ממנה העתק. תאריך טפסים משפטייםהזמנה לדיןמסמכיםפשרה