טופס הזמנה לדין קטין נזקק

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין קטין נזקק בבית משפט השלום ב הזמנה לדין המבקש: נ ג ד המשיב(ה): 1. דע כי הוגשה ע"י המבקש בקשה בבית-משפט זה בענינך/בענין הקטין * 2.** אתה מצויין בבקשה כאחראי על הקטין האמור. 3. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום ולהשיב על הבקשה. 4. הנך רשאי להזמין עדים ולחקרם, לטעון טענות ולהציע הצעות בדבר הבקשה והקטין הנ"ל. 5. העתק הבקשה על נספחיה מצורף בזה. היום חתום * למחוק את המיותר ** למחוק אם לא מתאים טפסים משפטייםקטיניםהזמנה לדיןמסמכיםקטין נזקק