טופס הזמנה לדין

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין הזמנה לדין בבית משפט ב____ אל____ הואיל ו אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. יום ____חתימת פקיד בית המשפט * אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר. טפסים משפטייםהזמנה לדיןמסמכים