טופס הזמנה למפגר

להלן דוגמא של טופס הזמנה למפגר הזמנה למפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד בדבר שלומך. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום ולהשיב על הבקשה. בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך. עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך) טפסים משפטייםמסמכיםאנשים עם מוגבלות