טופס הזמנה למפגר

להלן דוגמא של טופס הזמנה למפגר הזמנה למפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד בדבר שלומך. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום ולהשיב על הבקשה. בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך. עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך)