טופס הזמנה לנאשם - משפט צבאי

להלן דוגמא של טופס הזמנה לנאשם צבא-הגנה לישראל ___תיק מס___ / ___ /___ /___ הזמנה לנאשם אל: ___ מען:___ עליך להתייצב בפני בית הדין הצבאי ___במושבו ב___כנאשם בתיק בי"ד ___/ ___/ ___/___ בתאריך___ שעה___ ___חותמת ___בית דין נספח לצו הזימון מיום אישור מקבל ההזמנה ימולא אם ההזמנה נמסרה לידי הנאשם אישית הנני מאשר קבלת ההזמנה לפיה עליה להתייצב בפני בית הדין____ בתאריך אישור מקבל ההזמנה ימולא אם ההזמנה נמסרה לידי בן ביתו של המוזמן הנראה בעיני המוסר כבן 18שנה או יותר. ___ הנני מאשר קבלת ההזמנה המיועדת לנאשם___ להתייצב בפני בית הדין הצבאי אישור מוסר ההזמנה ההזמנה נמסרה לנ"ל בתאריך ___ מסרתי ההזמנה לנ"ל בתאריך ___אולם הנ"ל ___סירב לחתום. ___ ___תאריך___מס' אישי___דרגה___שם משפחה ופרטי___יחידה ___ טופס זה יועבר למוסר ההזמנה ב-2 עתקים. עותק אחד יימסר לידי הנאשם בידו והעותק השני יוחזר למשרד בית הדין חתום ע"י מקבל ההזמנה וע"י מוסרה. טפסים משפטייםמשפט פליליצבאמסמכיםהזמנה לנאשםנאשםמשפט צבאי