טופס הזמנה לנידון

להלן דוגמא של טופס הזמנה לנידון מדינת ישראל הממונה על עבודת השירות ___תיק פלילי ___/___ ___ערעור פלילי ___ / ___ ___תיק נידון ___/ ___ הזמנה לנידון אל: ___ שם משפחה___שם פרטי___ שם האב ___ מספר ת"ז___ המען ___ בהתאם להוראת בית המשפט ___ ב ___שניתנה בתיק הנ"ל ביום ___ הנך מוזמן להתייצב ביום ___בשעה במקום ___כדי לעבור בדיקה רפואית ומבחני התאמה אחרים לצורך הכנת חוות דעת שתוגש לבית המשפט בדבר יכולתך לשאת עונש מאסר בעבודת שירות. אם הינך מבקש לקבוע לך מועד אחר להתיצבותך עליך לפנות מיד עם קבלת הזמנה זו לממונה, לטלפון מספר ___ בעת התייצבותך בתאריך ובמקום שנקבעו לך תהיה רשאי להמציא מסמכים רפואיים ואחרים שברשותך. תאריך___חותמת הממונה טפסים משפטייםמסמכים