טופס הזמנה לעבודות שירות

להלן דוגמא של טופס הזמנה לעבודות שירות מדינת ישראל הממונה על עבודת השירות ___תיק פלילי ___/___ ___ערעור פלילי ___ / ___ ___תיק נידון ___/ ___ הזמנה לנידון אל: ___ ___שם המשפחה___שם פרטי שם האב תעודת זהות המען: ___ בהתאם להחלטת בית המשפט___ ב___שניתנה בתיק הנ"ל ביום ___ לפיה תישא את עונש המאסר של ___ חדשים שהוטל עליך בתיק הנ"ל בעבודת שירות למשך ___ שתחל ביום ___עליך להתייצב לקליטה והצבה לפני מפקח על עבודת שירות ב ___ביום___בשעה ____ תאריך___חותמת הממונה___חתימה___ טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםעבודות שירות