טופס הזמנה לפגישת מהו''ת

להלן דוגמא של טופס הזמנה לפגישת מהו"ת הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור לכבוד בבית משפט ב תיק נגד (1) בהתאם לתקנה 99ג, הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור (להלן - פגישת מהו"ת). פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך של גישור. יודגש כי אין למגשר כל סמכות להכריע בעניין ההפניה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו (מצורף עלון הסבר על גישור מטעם המרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים במשרד המשפטים). (2) פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר בהתאם לפרטים אלה: שם המגשר כתובת מקום הגישור ביום (3) פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. (4) הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה. (5) משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר. (6) פגישת מהו"ת אינה כרוכה בתשלום. (7) עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להטיל עליך לשאת בהוצאות המגשר ושאר בעלי הדין, שהתייצבו לפגישה, וכן יהיה רשאי להביא עניין זה בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו. (8) הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה. בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית המשפט לנושא פגישת מהו"ת. תאריך 3. הודעה על בתי משפט מנהל בתי המשפט רשאי לפרסם בהודעה ברשומות את בתי המשפט שבהם תתקיים פגישת מהו"ת לפי פרק ז'1. 4. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר א' התשס"ח (2 במרס 2008) ותוקפן לשנתיים. * מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין; אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך. טפסים משפטייםגישורפגישת מהו''תיישוב סכסוכיםמסמכים