טופס החלטה לא לקיים אסיפת נושים

להלן דוגמא של טופס החלטה לא לקיים אסיפת נושים הכונס הרשמי מחוז המען תיק פר / בענין החייב ה ח ל ט ה לאחר עיון בתיק החייב המתנהל במשרדי, ולאחר ששוכנעתי כי בנסיבות הענין לא תהיה תועלת בקיום אסיפת הנושים הראשונה של החייב, וכי זימון וקיום אסיפה כאמור יגרמו להוצאות מיותרות, אני מחליט בזה שלא לקיים את אסיפת הנושים הראשונה של החייב. תאריך הכונס הרשמי טפסים משפטייםמסמכיםאסיפת נושיםנושה