הרחבת חזית מותרת

תביעתו של התובע בתיק זה הוגשה לבית המשפט ביום 9.12.03. בהחלטתי מיום 3.10.06 הוריתי לצדדים על הגשת תצהירי עדות ראשית. באותה החלטה נאמר ברחל בתך הקטנה בסייפא של סעיף ב' כי בתוך המועדים שנקבעו להגשת התצהירים "יגישו הצדדים גם כל חוות דעת של מומחה שבכוונתם להגיש לבית המשפט". התובע הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו ביום 11.12.06. לאחר מכן הוגשו תצהירים מטעם הנתבעים והוחל בשמיעת הראיות. ביום 17.10.07 התקיימה ישיבת הראיות הראשונה. ביום 4.6.08 הגיש התובע את הבקשה שבבש"א 9270/08 ובה עתר לצירוף חוות דעת, היינו חוות דעתו של מר יוסף שוירמן מהנדס יועץ. לבקשה עצמה לא צורף דבר, בעקבות הגשת הבקשה הגישו ב"כ הנתבעים את תגובותיהם. לתגובה של התובע להתנגדותם של הנתבעים צורפו הן חוות הדעת של המהנדס שוירמן והן תעודת עובד ציבור של אלי בן בסט מנהל היחידה לרישוי חשמלאי. הבקשה שבבש"א 9270/08 הוגשה לבית המשפט 14 יום לפני המועד שנקבע להמשך שמיעת הראיות (18.6.08) בדיון שהתקיים ביום 18.6.08 נתתי החלטה בעמוד 7 לפרוטוקול אותו תאריך, ובה החלטתי לדחות את הבקשה שבבש"א 9270 תוך ציון כי הבקשה מהווה הרחבת חזית שאיננה מותרת וצויין בהחלטה כי עו"ד בן דוד טען בפני בית המשפט כי אם יש כאן הרחבת חזית הוא יגיש בקשה לתיקון כתב התביעה. על כך משיב בית המשפט באותה החלטה לאמור: "אין לרתום את העגלה לפני הסוסים". יקדים ויגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, הבקשה תשקל ותידון ולאחר מכן, על פי התוצאות, נחיה ונראה. לבקשה הנוכחית בש"א 9270/08 אין כל בסיס בדין ועל כן אני דוחה את הבקשה לצירוף חוות הדעת ומוציא פיזית את חוות הדעת מתיק בית המשפט ומחזירה לידי עו"ד בן דוד" היום, לאחר שנשמעה עדותה של גב' דגנית כץ שהעידה על חוות דעת שהוגשה על ידי התובע, קם עו"ד בן דוד וביקש להחיות, הלכה למעשה, את הדיון בבקשה המקורית 9270/08. החידוש בבקשתו דהיום התבטאה בכך שעו"ד בן דוד טען כי למעשה יש בכתב התביעה שהוגש על ידי התובע טיעון בעניין הנושא שעליו נסבה חוות דעתו של המהנדס שויימן וכי על שום כך אין פה הרחבת חזית. ב"כ הנתבעים מתנגדים בתוקף לבקשה. סבורני כי הדין עם הנתבעים. הלכה למעשה בסעיף 43 לכתב התביעה טען התובע להפרת חובה חקוקה כפי שהיא באה לידי ביטוי לשני חיקוקים היינו בחוק החשמל, תשי"ד - 1954 ובתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים ), התשכ"ז - 1967. התובע אף פרט את הפרת החובות החקוקות האמורות בחמישה סעיפי משנה. היום מתברר מפיו של עו"ד בן דוד כי חוות דעתו של היועץ שויימן מתייחסת לתקנות אחרות שהן תקנות בנושא רשיונות. לדברי עו"ד בן דוד אין כל נפקא מינא שכן הנתבעים יודעים שיש או אין לנתבעים רשיונות, ולכן יש אפשרות להעיד את המהנדס שוימן בעניין זה. עו"ד בן דוד הוסיף כי למעשה לנתבעים לא נגרם כל נזק משום הנתבעים כבר החזיקו בידם את חוות דעתו של המהנדס שוימן מחודש יוני 2008 ולא תהיה כל פגיעה בהם אם הבקשה תתקבל. הנתבעים טענו בפני, וטענתם זו מקובלת עלי, כי הם יפגעו מקבלת הבקשה היום. הנתבעים טענו כי הם פעלו בהתאם להחלטת בית המשפט והגישו את תצהירי העדות הראשית שלהם בהתאם לחומר שנתקבל אצלם בעקבות הגשת תצהירי התובע. בהתאם לזה הם נערכו ובהתאם לזה הם ביססו את קו הגנתם. לא זו בלבד שיש כאן דרך התנהלות לא נאותה אלא שיש כאן משום הפתעה ושינוי כיוון מצד התובע ואין זה נכון ואין זה ראוי שבית המשפט יתיר שינוי כיוון שכזה בשלב מתקדם כל כך של הדיון. עו"ד גב' עמיקם ציינה שכבר לפני שתי ישיבות נאמר על ידי בית המשפט ונקבעו החלטות על כך שהדיון צריך היה להסתיים בישיבת ההוכחות היום. לפיכך טענו ב"כ הנתבעים כי אין הצדקה להתיר את המבוקש. לכך אוסיף דבר נוסף משלי: אני סבור שטיעוניו של עו"ד בן דוד היום מקומם צריך היה להיות בערכאת הערעור בירושלים ולא בפני. אם טוען עו"ד בן דוד כי בית המשפט קבע שיש כאן הרחבת חזית מובהקת כשלא הייתה הרחבת חזית משום שלטענתו כתב התביעה עונה על הנדרש, הרי שיש כאן טעות של בית המשפט הזה וטעות שכזו צריך לתקן בבית המשפט של ערעור בירושלים. אני סבור שלא נפלה כאן כל טעות, הרחבת החזית קיימת ואין מקום ואין הצדקה לפעול באופן שבו פועל התובע על ידי זה שהוא משבש את סדרי עבודתו של בית המשפט ופועל באופן שהוא פועל. אני מבקש לציין כי בישיבה הקוודמת ביום 18.6.08 דובר על כך שב"כ התובע יגיש בקשה מתאימה. הוא לא הגיש כל בקשה. הוא קם לעשות זאת רק היום במהלך הדיון. גם בכך יש משום הפתעה לב"כ הצדדים. נקודה נוספת אחרונה: התובע הגיש בקשה להזמנת עדים ובה כלל את שמו של המהנדס שוירמן. בית המשפט נעתר לבקשה והורה על הזמנתו של העד. אבל יש לזכור כי לבית המשפט אין ידיעה כשהוא מזמין עדים אם בעל דין הגיש את הבקשה בצורה נכונה או לא נכונה, אם מותר לו להגיש את חוות הדעת או לא בשלב שבו בית המשפט עוסק בצד הטכני של הזמנת העדים. לפיכך אין לראות בעצם הזמנת העד כל החלטה מהותית לגוף העניין אלא מדובר רק בהחלטה טכנית שנועדה למזכירות כדי שתשלח הזמנה. השורה התחתונה היא שאני דוחה את הבקשה ואני נמנע מחיוב בהוצאות רק משום שמדובר בתובע שנפגע ונגרמו לו נזקים גופניים כפי שכבר התרשמתי בתיק זה. אקח את העניין לתשומת ליבי בסוף הדרך. ניתן והודע היום 2.2.09 במעמד הצדדים ובאי כוחם עודד גרשון , שופט הרחבת חזית אסורה