טופס היתר סחר העברה החזקה - של חיות בר

להלן דוגמא של טופס היתר סחר העברה החזקה - של חיות בר היתר לסחר/העברה/החזקה של חיות בר בתוקף סמכותי לפי תקנה 12א לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976, אני מתיר בזה ל- 1. לסחור/להחזיק בחיות בר כמפורט להלן: שם עממי שם מדעי כמות להעביר ממקום 3. תנאים להיתר: 4. בעד היתר זה תשולם אגרה בסך 5. ההיתר בתוקף מיום תשלום האגרה עד יום תאריך המנהל בעלי חייםטפסים משפטייםמסמכיםחיות בר