טופס המצאת מסמך משפטי זר בעניין פלילי

להלן דוגמא של טופס המצאת מסמך משפטי זר בעניין פלילי המצאת מסמך משפטי זר בעניין פלילי ואישור המצאתו אל: ___ שם הנמען של המסמך המשפטי הזר וכתובתו___ מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 הנדון: הודעה לענין מסמך משפטי זר שמומצא בישראל בהתאם להוראות סעיף 14(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, אני מביא לידיעתך את כל אלה: (1) על פי דיני מדינת ישראל אינך חייב להיענות לאמור במסמך; עם זאת עליך לקחת בחשבון שייתכן שלפי הדין במדינה שביקשה את המצאת המסמך ישנן השלכות משפטיות אם לא תיענה לאמור במסמך המשפטי הזר שהועבר אליך בזה; (2) אם המסמך המשפטי הזר הוא הזמנה לחקירה, למשפט או למתן עדות במדינה אחרת, יכול שהזכויות והחסינויות העומדות לך לפי דיני מדינת ישראל כנחקר, כנאשם או כעד, לא יעמדו לך כלל במדינה המזמינה אותך או שלא יעמדו לך באותה מידה שהן קיימות לפי הדין בישראל. חתימת הרשות המוסמכת אישור מסירה של מסמך משפטי זר בענין פלילי אני ___מצהיר בזה שבתאריך ___ באתי לכתובת שרשומה (שם המוסר) במסמך המשפטי הזר, שהיא מקום מגוריו/עסקו של הנמען/משרדו הרשום של התאגיד - (1) מסרתי אותו אישית ל___והחתמתי אותו. נמען/בן משפחתו/עובדו של התאגיד (2) הנמען/בן משפחתו/עובד התאגיד סירב לקבל את המסמך המשפטי הזר. (3) בכתובת הרשומה במסמך המשפטי הזר לא נמצא הנמען/בן משפחתו/ התאגיד. הערות נוספות ___ חתימת המקבל___חתימת המוסר סמן לפי הענין טפסים משפטייםמשפט פלילימשפט בינלאומימסמכיםדין זרהמצאת כתבי בי דין