טופס הסכמה התנגדות נושה לפשרה או הסדר

להלן דוגמא של טופס הסכמה התנגדות נושה לפשרה או הסדר בבית המשפט המחוזי ב___ בענין: ___בע"מ מספר חברה: כתובתה: ע"י ב"כ עו"ד: טלפון: הסכמה/התנגדות נושה לפשרה או הסדר אני הח"מ___ ת.ז.___בשם הנושה/בעל המניות___ מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשות בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן. * הגשתי תביעות חוב ע"ס___ש"ח, ואני נושה * רגיל * מובטח * דין קדימה * עובד * אני בעל מניות בשיעור___ * אני בעד קבלת הצעת החברה כפי נמסרה לי. * אני נגד קבלת החברה כפי שנמסרה לי. * הסתייגויותי מההצעה הן כדלקמן: * אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי/רוב בעלי המניות___ * אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים/לבעלי המניות ___ אישור חתימה אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' ___ת.ז. ___המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה. תאריך עו"ד טפסים משפטייםמסמכיםנושהפשרה