טופס הסכמה של אסיר זר להעברה למדינת אזרחותו

להלן דוגמא של טופס הסכמה של אסיר זר להעברה למדינת אזרחותו הסכמתו של אסיר זר להעברה למדינת אזרחותו אני הח"מ לאחר שהוסברה לי המשמעות שם ופרטי הזיהוי של האסיר הזר המשפטית של העברתי למדינת אזרחותי כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי בישראל, נותן בזה את הסכמתי מדעת והסופית להעברה כאמור ואני מסכים לכל אלה: (1) המשך נשיאת העונש במדינת אזרחותי ייעשה בהתאם לדין הקיים במדינה האמורה בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל בישראל לענין זה יפסיק לחול עלי; (2) עם זאת, אם יבוטל או יקוצר בישראל המאסר שהוטל עלי, תועבר הודעה על כך למדינת אזרחותי כדי שזאת תבטל או תקצר את תקופת המאסר בהתאם למה שייקבע בישראל; (3) הסכמתי להעברה היא סופית ואין אני רשאי לחזור בי לאחר נתינתה; (4) העברתי למדינת אזרחותי מותנית בכך ששתי המדינות הנוגעות בדבר יסכימו להעברתי; (5) העברתי למדינת אזרחותי תיעשה כשאני נמצא במשמורת; (6) מדינת ישראל רשאית לדחות את העברתי למדינת אזרחותי כל עוד לא יכוסו או יובטח כיסוי של הוצאות העברתי, לרבות הוצאות הליווי שלי. תאריך חתימת האסיר הזר אישור מתן ההסבר וחתימת האסיר אני הח"מ הסברתי בתאריך שמו ותפקידו של נותן האישור את המשמעות המשפטית של מתן הסכמתו להעברה פרטי הזיהוי של האסיר למדינת אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל. לאחר קבלת ההסבר נתן האסיר את הסכמתו בכתב לכך לפי הטופס הזה שעליו הוא חתם בפני. תאריך חתימת נותן ההסבר ומאשר חתימת האסיר טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכיםמשרד הפניםאזרחות