טופס הסכמה של אסיר ישראלי להעברתו לישראל

להלן דוגמא של טופס הסכמה של אסיר ישראלי להעברתו לישראל הסכמתו של אסיר ישראלי להעברתו לישראל לנשיאת יתרת מאסרו, לאחר קבלת מידע על המשמעות המשפטית של העברה זו אני הח"מ, לאחר שהוסברה לי המשמעות שם ופרטי הזיהוי של האסיר הישראלי המשפטית של העברתי למדינת ישראל כדי לשאת בה את יתרת עונש המאסר שהוטל עלי ב נותן בזה את הסכמתי מדעת והסופית שם המדינה להעברה כאמור ואני מסכים לכל אלה: (1) המשך נשיאת העונש במדינת ישראל יהיה בהתאם לדיני העונשין של ישראל בקשר לנשיאת עונש מאסר או קיצורו, והדין החל במדינה שבה הוטל העונש יפסיק לחול עלי: (2) עם זאת, אם בוטל או קוצר המאסר במדינה שבה הוטל, והדבר הובא לידיעתם של שר המשפטים או של הרשות המוסמכת, יודיע על כך שר המשפטים לבית המשפט לשם שינוי צו המאסר; (3) הסכמתי להעברה היא סופית ואין אני רשאי לחזור בי לאחר נתינתה; (4) העברתי למדינת ישראל מותנית בכך ששתי המדינות הנוגעות בדבר יסכימו להעברתי; (5) העברתי למדינת ישראל תיעשה כשאני נמצא במשמורת; (6) מדינת ישראל רשאית לדחות את העברתי למדינת אזרחותי כל עוד לא יכוסו או יובטח כיסוי של הוצאות העברתי, לרבות הוצאות הליווי שלי. (7) לא אשמיע בישראל כל טענה השוללת את כשרותו או את תוקפו של פסק הדין שלפיו הוטל עלי העונש. תאריך חתימת האסיר הישראלי אישור מתן ההסבר וחתימת האסיר אני הח"מ הסברתי בתאריך לאסיר שמו ותפקידו של נותן האישור את המשמעות המשפטית של מתן הסכמתו פרטי הזיהוי של האסיר להעברה למדינת ישראל כדי לשאת שם את יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל. לאחר קבלת ההסבר אישור האסיר בכתב הן את קבלת ההסבר הן את הסכמתו להעברה, לפי טופס זה שעליו הוא חתם בפני. תאריך חתימת נותן ההסבר ומאשר חתימת האסיר טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכים