טופס הסכמים מהותיים שהחברה צד להם

להלן דוגמא של טופס הסכמים מהותיים שהחברה צד להם בבית המשפט המחוזי ב___ בענין: ___בע"מ מספר חברה: כתובתה: ע"י ב"כ עו"ד: טלפון: פקס: הסכמים מהותיים שהחברה צד להם יש לצרף עותק מההסכם. מס' סוג ההסכם (שכירות, ליסינג, העסקה, זכיון וכדומה) הצדדים להסכם נחתם בתאריך תאריך סיום החוזה שווי בש"ח/ הערות ועוד תצהיר אני מגיש/ת הדו"ח והחתום/ה מטה (שם)___מס' ת"ז תאריך אימות אני החתום/ה מטה מאשר בזה כי ביום___הופיע/ה בפני מר/גב'___שזיהיתיו/ה על פי תעודות זהות מס'___ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי אם לא י/תעשה כן י/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך טפסים משפטייםחוזהמסמכים