חישוב פיצויים הפסדי השתכרות באוסטרליה - משפט משווה

כיצד מתבצע חישוב הפסד השתכרות לעתיד - באוסטרליה ? באוסטרליה, נטיית בתי המשפט היא שלא לפסוק לניזוק-קטין סכומים גבוהים בראש הנזק של הפסד כושר השתכרות, זאת בעיקר לנוכח מידת השרירותיות הגלומה בהחלטה מה היה העתיד צופן בחובו עבור הילד. פסקי הדין האוסטרלים הדגישו כי ככל שהניזוק מבוגר יותר, גוברת האפשרות להעריך באופן סביר את ההפסד שייגרם לו (F. Trindade & P. Cane, The Law of Torts in Australia (2001) 518). בפסיקת הפיצויים לנפגעים-קטינים הביאו בתי המשפט בחשבון את השכר הממוצע וכן נתונים נוספים כגון דפוסי העבודה וההשתכרות בקרב בני משפחתו של הנפגע. אשר לנפגעות-ילדות, התבססו בתי המשפט לעיתים על רמת השתכרותן של נשים באוסטרליה, תוך הנחה סטטיסטית שהניזוקה תלד ילדים ותיעדר מעבודתה עד שאלה יתחילו את לימודיהם בבית הספר (ראוRigby v. Shellharbour City Council, 20724/01, 2005 NSWSC 86, Supreme Court of New South Wales -- Common Law Division, BC200502097). במקרים אחרים ראה בתי משפט באוסטרליה לבסס את הפסד ההשתכרות על נתונים מעורבים של נשים וגברים כאחד, מתוך הנחה שפערי ההשתכרות יצטמצמו בעתיד, כשהילדה שניזוקה תהא מבוגרת דיה ליטול חלק בשוק העבודה (ראוGrimsey v. Southern Regional Health Board, 1997 TAS LEXIS 96, Supreme Court of Tasmania). כבר בימינו-אנו - כך כתב בית המשפט בפרשה אחרונה זו - נעשים צעדים משמעותיים לאיון הפליה בין גברים לנשים בתחום העבודה, והגבולות הולכים ומטשטשים: "These days men become cake decorators, and women become underground miners". ובפרשה אחרת - פרשתDiamond - סבר בית המשפט לערעורים כי נתוניה הגבוהים של ילדה, כמו גם הנתונים אודות הוריה, מעידים על כך שהיא הייתה גדלה להיות "אשת-עסקים", ועל-כן ביסס את הפסד השתכרותה העתידי על ממוצע ההשתכרות במשק (ראו Diamond v. Simpson (No.1) [2003] NSWCA 67 (BC200301494)). השאלה התעוררה גם לגבי נפגעים אבוריג'ינים. באחת הפרשות נדון עניינו של פעוט שנפגע קשות בתאונה (Rotuman v. New South Wales Insurance Ministerial Corporation, 1998 NSW Lexis 1714; BC9802306). הנתבעים טענו, בהסתמך על נתונים סטטיסטיים, כי שייכותו של העולל לקהילת האבוריג'ינים נושאת עמה השלכות משמעותיות על תוחלת חייו הצפויה ועל יכולת השתכרותו הצפויה, אלמלא התאונה. בית המשפט העליון של New South Wales דחה את טענתם זו, על אף שבפסק-הדין היחיד שמצא, העוסק בסוגיה זו, אשר ניתן בבית משפט במערב אוסטרליה, אושר שימוש בנתונים סטטיסטיים הנוגעים לקהילה זו, שחברו לנתונים אודות משפחתו של הנפגע (פרשת Relly v. Fletcher, unreported, 22 October 1997). בהסבירו את עמדתו כי אין לשום את הפיצוי בגין הפסד כושר השתכרות על-פי נתונים סטטיסטיים המבוססים על גזע, אמר בית המשפט של New South Wales, בפרשת Rotuman (מפי השופט Donovan), את הדברים האלה: I have some doubt about whether other evidence could include statistics about sub-groups within Australia. The plaintiff's racial group in this case has already been included in the overall statistics of average weekly earnings. This reflects the equality of opportunity in this country and I do not think that the general statistics which may reflect economic opportunity should be rebutted by specific statistics of sub-groups. … If I took into account the general statistics of the Aboriginal race it seem to me that I would then have to take into account the general statistics of, for example, the Chinese race, the Italian race, the Irish race, the Anglo-Saxon race. I can understand the practical basis for this submission but I cannot, with due respect to their Honours in the Full Court of Western Australia, accept that statistics applicable to a race can be taken into account in a matter such as this. If there were specific factors associated with the plaintiff's family which could be said to "drag down" his future income I would certainly take that into account but that, in my view, is not the evidence in this case... מסקנתו של בית המשפט היתה, כאמור, כי אין להסתמך על הנתונים הסטטיסטיים הקבוצתיים, אלא על הנתונים הסטטיסטיים הכלליים. ומשם לכאן בית המשפט בארץ פסק כי במדינות הים, מחד גיסא, פערים סטטיסטיים בשכר של קבוצות אוכלוסייה שונות משפיעים לא אחת על גובה הפיצוי בראש הנזק של אובדן כושר השתכרות. "ההשתייכות" החברתית, המגזרית והמגדרית משמשת שם, עתים, כמודד לגיטימי בהערכת ההשתכרות שהיתה צפויה לו לנפגע הקטין. מאידך גיסא, קיימת גם שם הכרה הולכת וגוברת בצורך לצמצם את השימוש בראיות סטטיסטיות הנסמכות על שיוך גזעי, מגדרי או מעמדי. במובנים רבים צעדה הפסיקה בישראל בראש המחנה. עתה באה העת לצעד אחד נוסף קדימה. משפט משווהפיצוייםהפסדי השתכרות