טופס הסכמת תובע לקבלת סכום ששולם לבית המשפט לסילוק תביעה

להלן דוגמא של טופס הסכמת תובע לקבלת סכום ששולם לבית המשפט הסכמת תובע לקבלת סכום ששולם לבית המשפט בבית המשפט ה____ ב ____נגד____ אל הנתבע: ____ התובע ____מסכים לקבל את הסכום ____שקלים ששילם הנתבע לבית המשפט כסילוק התביעה שלגביה שולם הכסף (והוא מוותר על תביעותיו האחרות). יום חתימה טפסים משפטייםמסמכים