טופס הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות

להלן דוגמא של טופס הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות, זיהוי או עימות או כדי לקחת חלק בחקירה אל: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 מאת:___ שמו וכתובתו של המוזמן להתייצב במדינה אחרת__ הנדון: הסכמה להתייצב במדינת ___לשם מתן עדות, זיהוי או עימות, או כדי לקחת חלק בחקירה לאחר שקראתי על ההודעה מטעם הרשות המוסמכת מתאריך ___ שהועברה אלי יחד עם הזמנת ההתייצבות, אני נותן בזה את הסכמתי להתייצב ב ___כדי לקחת חלק ב תאריך חתימת המוזמן טפסים משפטייםעדותדיוןמסמכים