טופס העברה או מסירה של מכתבים

להלן דוגמא של טופס העברה או מסירה של מכתבים בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מעניק בזה היתר כללי לאיסוף, העברה, או מסירה של מכתבים - בתנאים כמפורט להלן: פרק א': כללי 1. סוג הבקשה [ ] רישום; [ ] חידוש רישום; 2. אם הבקשה היא לחידוש רישום יש לצרף כנספח א1/ העתק של תעודת ההיתר שלגביו מבוקש החידוש. 3. סוג מתן השירותים: [ ] איסוף, העברה ומסירה של מכתבים בישראל; [ ] איסוף, העברה ומסירה של מכתבים הנשלחים מארצות חוץ לישראל; [ ] איסוף, העברה ומסירה של מכתבים הנשלחים מישראל לארצות חוץ. פרק ב': מידע לגבי המבקש סימן א': מבקש שהוא יחיד 4. (א) שם המבקש שם משפחה (בעברית) שם פרטי (בעברית) שם משפחה (באותיות לטיניות) (ב) מספר זהות (ג) מען מגורים יישוב מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני (ד) שם העסק (בעברית) (באנגלית) (ה) מען העסק יישוב מס' טלפון כתובת דואר אלקטרוני (ו) מס' עוסק מורשה (יש לצרף כנספח ב-2/ אישור של רשויות מס הכנסה ומס ערך מוסף בדבר ניהול ספרי חשבונות בחוק; לענין מבקש אשר טרם נדרש להגיש דוחות לרשויות המס, יש לצרף אישור על רישום המבקש במע"מ ועל פתיחת תיק במס הכנסה) 5. ניסיון וידע מקצועי בתחומי הדואר: 6. שליטה או ענין בתאגידים הפועלים, במישרין או בעקיפין, בתחום הדואר, לרבות שיעור וסוג האחזקה: 7. הרשעות בפלילים: (יש לצרף כנספח ב-3/ טופס הרשאת חתום למסירת מידע מן המרשם הפלילי) סימן ב': מבקש שהוא תאגיד 8. נתונים לגבי מבקש שהוא חברה: (א) שם החברה (בעברית) (ב) מס' רישום (ג) מועד הרישום (ד) מועד תחילת ניהול עסקים (ה) מען רשום יישוב רח' ומס' בית מיקוד (ו) מען ניהול עסקים יישוב רח' ומס' בית מיקוד (ז) מס' עוסק מורשה (יש לצרף כנספח ב-4/ אישור של רשויות מס הכנסה ומס ערך מוסף בדבר ניהול ספרי חשבונות כחוק; לענין מבקש אשר טרם נדרש להגיש דוחות לרשויות המס, יש לצרף אישור על רישום המבקש במע"מ ועל פתיחת תיק במס הכנסה) (ח) סוג החברה: [ ] חברה שהתאגדה בישראל; [ ] חברת חוץ; (ט) הון החברה: (1) הון רשום: (2) הון מונפק: (י) בעלי המניות ואחזקותיהם: (יא) בעלי שליטה: (יב) הדירקטורים בחברה: (יג) נושאי משרה בחברה: יש לצרף: כנספח ב-5/, תעודת האגד החברה מאושרת בידי רשם החברות; כנספח ב-6/, מסמכי ההתאגדות של החברה מאושרים בידי רשם החברות; (יד) הרשעות בפלילים של נושאי משרה: (יש לצרף כנספח ב-7/ טופס הרשאה חתום של כל נושאי המשרה, למסירת מידע מן המרשם הפלילי) 9. נתונים לגבי מבקש שהוא שותפות: (א) שם השותפות (ב) מס' רישום (ג) מועד הרישום (ד) מועד תחילת ניהול עסקים (ה) מען רשום יישוב (ו) מען ניהול עסקים יישוב (יש לצרף כנספח ב-8/ את מסמכי הרישום של השותפות, מאושרים בידי רשם השותפויות; לדרישת המנהל יש לצרף אף את הסכם השותפות) (ז) מס' עוסק מורשה (ח) סוג השותפות: [ ] רגילה; [ ] מוגבלת; [ ] שותפות שנתכוננה בישראל; [ ] שותפות שנתכוננה מחוץ לישראל; (ט) השותפים ואחזקותיהם: (יש לצרף כנספח ב-9/ אישור רואה חשבון או עורך דין, ובו פירוט השותפים) (י) בעלי תפקידים בכירים בשותפות: (יא) הרשעות בפלילים של שותפים ובעלי תפקידים בכירים: (יש לצרף כנספח ב10/ טופס הרשאה חתום של כל השותפים ובעלי התפקידים הבכירים בשותפות, למסירת מידע מן המרשם הפלילי) 10. תיאור התאגיד, תחומי פעילותו, עסקיו ולקוחותיו: 11. שליטה או ענין בתאגידים אחרים הפועלים, במישרין או בעקיפין, בתחום הדואר: 12. ניסיון וידע מקצועי בתחומי הדואר: 13. נוסח התצהיר: תצהיר אני הח"מ אני הוא המבקש בבקשה לרישום/לחידוש רישום (נא לציין את סוג הבקשה לפי פרק א' בטופס) מיום אני נותן תצהירי זה כתמיכה לבקשה האמורה בסעיף 1. אני מצהיר כי עומדים לרשותי האמצעים הכלכליים והארגוניים הדרושים לשם מתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהיתר. אני מתחייב למלא אחר הוראות ההיתר ולפעול על פיהן. אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי העובדות הכלולות בסעיפים בבקשה הן נכונות והעובדות הכלולות בסעיפים חתימה אישור ביום חותמת, חתימה ומס' חבר טפסים משפטייםהיתריםמסמכים