טופס הפחתת ערכה של אחוזה או טובת הנאה בקרקע

להלן דוגמא של טופס הפחתת ערכה של אחוזה או טובת הנאה בקרקע פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל ) הודעת תביעה עפ"י סעיף 5(4) לפקודה בנידון הפחתת ערכה של אחוזה או טובת-הנאה בקרקע ע"י ביצוע עבודה על הקרקע וכן/או הבנינים מטעם הממשלה (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) המצב והתאור המדוייק של הנכסים. (3) מהות האחוזה או טובת-ההנאה של התובע. (4) פרטים על משכנתאות או שעבודים אחרים על אותה אחוזה או טובת-הנאה, בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתא או השעבוד. (5) פרטי העבודה שבוצעה על הקרקע וכן/או הבנינים. (6) פרטי העבודה המראים:- (א) כיצד הופחת ערך הקרקע או טובת-ההנאה ע"י ביצוע העבודה. (ב) סכום הפחת. הוגשה היום הזה בחודש 19. חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד). טפסים משפטייםחוזהמסמכים