טופס הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה

להלן דוגמא של טופס הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל הודעת תביעה עפ"י סעיף 8 לפקודה בנידון הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) תיאור הנכסים שהופקעו או נרכשו. (אם תדרוש הרשות המוסמכת - ציין פרטים שיפורטו בתוספת וסדרים לסוגיהם כפי שתדרוש הרשות). (3) בנינים שבהם נמצאו הנכסים בתאריך ההפקעה או הרכישה. (4) מהות טובת-ההנאה של התובע בנכסים. (5) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע. (6) תאריך ההפקעה או הרכישה ע"י הרשות המוסמכת. (7) מצב הנכסים בזמן ההפקעה או הרכישה, אם לא פורט בתוספת. (8) אם הנכסים נמצאים ברשות התובע לפי חוזה שכירות - קניה - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14, ובאיזה סכום? (9) פרטי התביעה המראים - (א) את כל הפרטים הדרושים לצרכי סעיף-קטן (2) מסעיף 8. (ב) את הסכום הכולל של הפיצויים שאתה תובע בשל הפקעה או רכישה של הטובין ומסירת פרטים על אופן התהוותו של הסכום, חוץ אם נמסרו פרטים בתוספת. (ג) את סכומה של כל תביעה שהוגשה לגבי הוצאות שהוצאו באופן סביר לשם מילוי אחר כל הוראות שניתנו מטעם הממשלה בקשר עם ההפקעה או הרכישה. הוגשה היום הזה בחודש 19 . חתימת התובע שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד) שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד). טפסים משפטייםקרקעותמסמכיםהממשלההפקעה