טופס הצהרת דירקטורים ראשונים

להלן דוגמא של טופס הצהרת דירקטורים ראשונים אל: רשם החברות הצהרת דירקטורים ראשונים (סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן החוק)) שם החברה המוצע: אני החתום מטה: שם משפחה או: שם התאגיד שמענו: מדינה מצהיר בזה כי - סמוך לאחר רישום החברה וכל עוד לא מונה ארגון מוסמך אחר, אפעל לרשום פרטיי במרשם הדירקטורים המנוהל על פי סעיף 224 לחוק, ולרשום את פרטי בעלי המניות במרשם בעלי המניות המנוהל על פי סעיפים 127 עד 130 לחוק; לגבי דירקטור יחיד: (1) אני כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז1' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980, סעיף 7 לחוק והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק; (2) אני נכון לכהן כדירקטור ראשון של החברה; לגבי תאגיד: (1) התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון; (2) ומטעמנו יכהן לפי סעיף 236 לחוק: שם משפחה (אם נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי, על מנת שיירשם במרשם הדירקטורים כאמור בסעיף 236(ב) לחוק). תאריך: * היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יציין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות. אני עורך דין תאריך: חתימת עורך הדין: שם: מען: ת.ז: מס' רשיון: טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותדירקטור