טופס הצהרת רואה חשבון

להלן דוגמא של טופס הצהרת רואה חשבון הצהרת רואה חשבון לכבוד מנהל הרשות הממשלתית אני/אנו משמש/ים רואה/רואי החשבון של לבקשתכם, סקרנו את נתוני הדוח הכספי של הנ"ל, אשר צורפו לבקשתכם לקבלת מענק לשנת 2001, המבוססים על נתוני הנהלת החשבונות לשנת 2001 והמצורפים בזה ומסומנים בחותמתנו לשם זיהוי. ידוע לנו כי הדוח האמור ישמש את מנהל הרשות הממשלתית לצורך חישוב מקדמה על חשבון המענק לשנת 2001, לפי כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 (להלן - הכללים). סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו, בין השאר, קריאת הדוחות הנ"ל, קריאת נתוני הנהלת החשבונות, קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לענינים הכספיים והחשבונאיים. הואיל והסקירה שנערכה מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על הדוח שצורף לבקשה למענק. עם זאת, אני/אנו מאשר/ים, כי לא ראיתי/ראינו דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים בדוח האמור, כדי שיוכל להיחשב כדוח המשקף את עלות המים לשנת 2001, לענין קבלת מענק לפי הכללים. תאריך טפסים משפטייםמיסיםמסמכיםרואה חשבון