טופס הצעות לקניית מקרקעין

להלן דוגמא של טופס הצעות לקניית מקרקעין תיק מס'/ לשכת ההוצאה לפועל ב הצעות לקניית מקרקעין הזוכה: שם המשפחה החייב: שם המשפחה פרטי הנכס: המקום מודעה על המכירה פורסמה בלוח המודעות של לשכת ההוצאה לפועל בילקוט הפרסומים משנת מס' מיום עמ' בעתון מיום . רשימת ההצעות ה מ צ י עשולם ערבון מס' סידורי הקבלה שם השם המחירלפיהערות המשפחה הפרטיהמען המוצעבסךקבלה רשימת המציעים נסגרה ביום// תאריך טפסים משפטייםמסמכיםמקרקעין