טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות

להלן דוגמא של טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות ##הרצאת פרטים בתביעה למזונות## תיק__________ א. פרטים לכל סוגי המזונות שם בעל הדין. מספר זהותו. מען מגוריו. תאריך לידתו. הקרבה בין בעלי הדין. האם הוגשו הליכים משפטיים בענין מזונות בין בעלי הדין, ואם כן - היכן ומה הוחלט בהם? מה היה הסכום החדשי האחרון שהנתבע שילם לתובע למזונותיו (אם אין סכום מדוייק - יש לציין את הסכום בקירוב) ומתי שולם סכום זה? התעסקותו והכנסותיו של בעל הדין ב-12 החדשים שלפני הגשת התביעה, ברוטו ונטו (לאחר ניכוי תשלומי חובה), לפי מקורותיהן. התעסקותו והכנסותיו של בעל הדין שכנגד ב-12 החדשים שלפני הגשת התביעה, ברוטו ונטו (לאחר ניכוי תשלומי חובה), לפי מקורותיהן, עד כמה שהדבר ידוע למצהיר. פירוט רכושו של בעל הדין ורכושו של בעל הדין שכנגד - עד כמה שהדבר ידוע לבעל הדין. פירוט חובותיו של בעל הדין וחובותיו של בעל הדין שכנגד - עד כמה שהדבר ידוע למצהיר וכן תיאור הנושים ושיעורי התשלומים התקופתיים, אם החובות משתלמים בשיעורים. פירוט דירת המגורים של בעל הדין ושל בעל הדין שכנגד, כולל מספר החדרים בכל דירה ומספר הנפשות המתגוררות בה. אם יש לבעל הדין חשבון או חשבונות בבנקים, לבדו או בשותפות עם אחר - שמות הבנקים ומספרי החשבון בכל בנק בשני החדשים שלפני הגשת התביעה. אם יש לבעלי הדין, או לאחד מהם, מכונית - פרטים על כך. סכום המזונות החדשיים הדרושים לתובע. ב. פרטים נוספים בתביעה למזונות מבן זוג תאריך הנישואין. מקום מושבם של בני הזוג, ואם אין להם מקום מושב משותף - מקום מושבו של הנתבע. אזרחותו של כל אחד מבעלי הדין. דתו של כל אחד מבעלי הדין. האם גרים בני הזוג יחד? אם לא - מי גר בדירה ששימשה לאחרונה את מגורי בני הזוג? ג. פרטים נוספים בתביעה למזונות מהורה או מבן זוגו של הורה האם הורי התובע התגרשו? ואם כן, מתי? מקום מושבו של התובע. אזרחותו של כל אחד מבעלי הדין. דתו של כל אחד מבעלי הדין. בחזקתו של מי נמצא התובע? שאר ילדי הנתבע - שמותיהם וגילם: האם הנתבע משלם להם מזונות, ואם כן - מה סכומם? האם לנתבע בן זוג שאינו הורהו של התובע? אם לנתבע בן זוג שאינו הורהו של התובע, והוא משלם מזונות לילדי בן הזוג - שמותיהם וגילם של ילדי בן הזוג המתגוררים עם הנתבע והילדים שאינם מתגוררים עמו, וסכום המזונות שהוא משלם לכל אחד מהם. במקרה האמור בפרט 8 - התעסקותו, הכנסותיו, רכושו וחובותיו של בן הזוג של הנתבע, בצירוף המסמכים האמורים לגבי פרטים א. 8, 10 ו-11. אם התובע נמצא בהחזקת הורה שאינו הנתבע - שאר ילדי ההורה, שמותיהם וגילם, ואם ההורה משלם להם מזונות - מה סכומם, עד כמה שהדבר ידוע למצהיר? במקרה האמור בפרט 10 - התעסקותו, הכנסותיו, רכושו וחובותיו של ההורה, עד כמה שהדבר ידוע למצהיר ד. פרטים נוספים בתביעה למזונות מקרובים אחרים מקום מושבו של כל אחד מבעלי הדין. האם לנתבע בן זוג? ילדי הנתבע וילדי בן זוגו - שמותיהם וגילם. האם הנתבע משלם להם מזונות, ואם כן - מה סכומם? האם לתובע קרובים בדרגת קרבה הקודמת לקרבת הנתבע בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 (להלן - חוק המזונות), ואם כן - שמותיהם, מעני מגוריהם, גילם, מספר התלויים בהם והקרבה בינם לבין התובע וכן התעסקותם, הכנסותיהם, רכושם וחובותיהם, עד כמה שפרטים אלה ידועים לתובע. 4. האם לתובע קרובים בדרגת קרבה הדומה לקרבת הנתבע בהתאם לחוק המזונות, ואם כן - הפרטים האמורים בפרט 3, עד כמה שהם ידועים לתובע. 5. הסיבה שהתובע אינו יכול לקבל מזונות מקרובים בדרגת קרבה הקודמת לקרבת הנתבע או מקרובים אחרים בדרגת קרבה השווה לקרבת הנתבע, או מעזבונם. טפסים משפטייםמסמכיםהרצאת פרטיםמזונות