טופס התנגדות לבקשת צו כינוס

להלן דוגמא של טופס התנגדות לבקשת צו כינוס בבית המשפט המחוזי ב בענין בקשת פשיטת רגל נגד כתב התנגדות לבקשת צו כינוס אל שמענו דע כי ביום חתימה____ ת צ ה י ר אני הח"מ חתימת המצהיר אני הח"מ חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםמסמכיםצו כינוסצוויםכינוס נכסים