טופס ועדה רפואית וטרינרית

להלן דוגמא של טופס ועדה רפואית וטרינרית ועדה שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר לכבוד המען הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בועדה), התשנ"ב-1992, להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, ביום דע לך, שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש, ללא צידוק המניח את דעת הוועדה, תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך יושב-ראש הוועדה בשם הוועדה בבית המשפט המחוזי ב בקשה לכפות ציות להוראות הוועדה, לפי סעיף 21 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"ב-1992 בענין: קובלנה נגד הרופא הווטרינר ובענין הזמנת העד נגד הרופא הווטרינר בדיון בקובלנה האמורה הוזמן לבוא לפני הוועדה להעיד או להציג דבר, העד ליום 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה בידי 4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום. 5. הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום ____. לשעה 6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך טפסים משפטייםרפואהמסמכיםוטרינריהועדה רפואית