טופס ועדה רפואית פסיכולוגים

להלן דוגמא של טופס ועדה רפואית פסיכולוגים ועדת תלונות/ועדת משמעת* שמונתה לפי סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977. הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד ____ 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל"ז - 1977, להתייצב בפני ועדת תלונות/ועדת משמעת* שמונתה לפי סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977, ביום ____ בשעה____ במקום____ בענינו של הפסיכולוג____ שנגדו מתנהלת חקירה בדבר עבירת משמעת/מתנהל דיון משמעתי* על ידי ____ לשם מתן עדות/וכן/לשם הצגת המוצגים המפורטים להלן:____ ____ 2. לתשומת לבך שאם לא תתיצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך ועדת רישום שמונתה לפי סעיף 13 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד ____ 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל"ז - 1977, להתייצב בפני ועדת רישום שמונתה לפי סעיף 13 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977, ביום____ בשעה____ במקום ____בענינו של____ המבקש להרשם בפנקס הפסיכולוגים/ המבקש היתר זמני*, לשם מתן עדות/וכן/לשם הצגת המוצגים המפורטים להלן: ____ ____ 2. לתשומת לבך שאם לא תתיצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך * מחק את המיותר ועדה רפואית שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר לכבוד ____ 1. הינך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הפסיכולוגים (סדרי דין בועדות), תשל"ז - 1977 להתייצב בפני הועדה הרפואית שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977, ביום____ בשעה ____ במקום____ בענינו של____העוסק בפסיכולוגיה/ המבקש להרשם בפנקס הפסיכולוגים/המבקש היתר זמני*, לשם מתן עדות/וכן/לשם הצגת המוצגים המפורטים להלן:____ ____ 2. לתשומת לבך שאם לא תתיצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הועדה, תיראה כסרבן ובית-המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר. תאריך * מחק את המיותר בבית המשפט המחוזי ב ____ בקשה לכפות ציות להוראות ועדת המשמעת/ועדת התלונות* לפי סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 בענין: דיון בעבירת משמעת נגד הפסיכולוג____ ובענין הזמנת העד ____ לבוא לפני הועדה להעיד בפניה/וכן/להציג דבר * נגד הפסיכולוג מתנהל(ת) חקירה/דיון* בעבירת משמעת. לחקירה/לדיון * הוזמן לבוא לפני הועדה ולהעיד/וכן/להציג דבר* העד שמענו הוא____ ליום ____ לשעה____ במקום____ 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית על-ידי ____ העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה המצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה המצורף בזה*. 4. העד לא התייצב עד תום הדיון באותו מועד ובאותו מקום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום.......... לשעה ____במקום____ ____/או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הועדה*. 6. אי לכך מתבקש בית-המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית-המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לוועדה כדי לברר ____ 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך * מחק את המיותר בבית המשפט המחוזי ב ____ בקשה לכפות ציות להוראות ועדת הרישום לפי סעיף 13 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 בענין בקשת רישום בפנקס הפסיכולוגים/בקשת היתר זמני* של ____ תיק מס'____ ובענין הזמנת העד____ לבוא בפני הועדה/להעיד בפניה/וכן/להציג דבר*. מבקש הרישום בפנקס/מבקש ההיתר הזמני* ____ הוזמן להופיע בפני ועדת הרישום. לצורך בדיקת הבקשה האמורה הוזמן לבוא בפני הועדה/להעיד/וכן להציג דבר* העד ____ שמענו הוא____ ליום____ לשעה ____במקום ____ 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית על-ידי ____ והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה המצורף בזה*. 4. העד לא התייצב עד תום הדיון באותו מועד ובאותו מקום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום____ לשעה____ במקום____ או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הועדה. 6. אי לכך מתבקש בית-המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית-המשפט בהליכים אזרחיים. 7. רצוף בזה תצהיר. תאריך * מחק את המיותר בבית המשפט המחוזי ב ____ בקשה לכפות ציות להוראות הועדה הרפואית לפי סעיף 20 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 בענין : בדיקה על-ידי ועדה רפואית של העוסק בפסיכולוגיה מבקש הרישום בפנקס הפסיכולוגים/מבקש היתר זמני* ____ תיק מס' ____ ובענין הזמנת העד____ לבוא בפני הועדה/להעיד בפניה/וכן/ להציג דבר* העוסק בפסיכולוגיה/מבקש הרישום/מבקש ההיתר* ____הוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית. לצורך עריכת הבדיקה האמורה הוזמן לבוא בפני הועדה/להעיד/וכן/ להציג דבר* העד____ שמענו____ ליום____לשעה ____ ____ במקום. 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית על-ידי ____ והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה המצורף בזה*. 4. העד לא התייצב עד תום הדיון באותו מועד ובאותו מקום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום____ לשעה ____במקום ____ או לכל מועד אחר במקום שתקבע הועדה. 6. אי לכך מתבקש בית-המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית-המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר ____ 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך * מחק את המיותר טפסים משפטייםהתחום הנפשירפואהמסמכיםפסיכולוגיהועדה רפואית